ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Документи, графици и материали

Закон за закрила на детето

ОБЯВА по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО "ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР" ПОПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”, финансиран от ОП „НОИР“ 2014-2020 г.

Закон за предучилищното и училищно образование

График на дейностите за месец юни 2019 г.ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех“

ПРАВИЛНИК за обществените съвети

Стратегия за развитие на ОУ "Филип Тотю" с.Върбовка

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план учебна 2018-2019

Правилник за дейността на училището

програма за ЦДО

Учебен план-2018-2019 година

Дневен режим

Програмна система на ПГ-2018-2019

Издаване на Удостоверение за завършено ЗПО

Издаване на Дубликати на документи за завършено образование

Условия и ред за приемане и преместване на ученици

Издаване на Удостоверение за валидиране на компетентности

Условия и ред за признаване на документи от чужбина за завършен клас

превенция от отпадане

приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Спортен календар 2018-2019

Отчет делегиран бюджет- 1-ро тримесечие 2019

Отчет делегиран бюджет- 2-ро тримесечие-2019

Отчет делегиран бюджет- 1-ро тримесечие

отчет-делегиран бюджет -3-то тримесечие

отчет-делегиран бюджет -4-то тримесечие на 2018 г.

Анкетна карта проект "Твоят час"

Галерия- УСПЕХ - 2011-2012 г.

галерия - УСПЕХ - 2012-2013 г.

Галерия-УСПЕХ-2013-2014 г.

Отчет делегиран бюджет- 2-ро тримесечие