ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Документи, графици и материали

Закон за закрила на детето

ОБЯВА по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО "ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР" ПОПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”, финансиран от ОП „НОИР“ 2014-2020 г.

Закон за предучилищното и училищно образование

График на дейностите за месец юни 2019 г.ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех“

ПРАВИЛНИК за обществените съвети

Стратегия за развитие на училището- 2016-2021 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план за дейността на училището- 2019-2020 г.

График за консултации - за I-срок на учебната 2019 / 2020 г.

График за провеждане на учебен час за спортни дейности - учебна 2019 -2020г.

Правилник за дейността на училището - 2019-2020

училищен учебен план - 2019-2020

Дневен режим и Седмично разписание -1 срок на учебната 2019-2020 г.

Годишна училищна програма за ЦОУД-2019-2020 г.

Програмна система на ПГ-учебна 2019 -2020 г.

Програма - превенция ранното напусканена учениците на училище

Издаване на Удостоверение за завършено ЗПО

Издаване на Дубликати на документи за завършено образование

Условия и ред за приемане и преместване на ученици

Издаване на Удостоверение за валидиране на компетентности

Условия и ред за признаване на документи от чужбина за завършен клас

Спортен календар - учебна 2019-2020

Програма за приобщаване и предоставяне на равни възможности за деца и ученици от уязвими групи

Отчет делегиран бюджет- 1-ро тримесечие 2019

Отчет делегиран бюджет- 2-ро тримесечие-2019

Утвърден делегиран бюджет на училището за календарната 2019 г.

отчет -бюджет-3-то тримесечие на 2019 г.

отчет-делегиран бюджет -4-то тримесечие на 2018 г.

Галерия- УСПЕХ - 2011-2012 г.

галерия - УСПЕХ - 2012-2013 г.

Галерия-УСПЕХ-2013-2014 г.