ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Документи, графици и материали

Закон за закрила на детето

Заповед-Училищен план-прием за учебната 2020/ 2021 година

ГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ 04 МАЙ 2020 Г.

Закон за предучилищното и училищно образование

ПРАВИЛНИК за обществените съвети

Стратегия за развитие на училището- 2016-2021 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план за дейността на училището- 2019-2020 г.

График за провеждане на консултации за 2-ри срок на учебната 2019 -2020г.

График за провеждане на УЧСД-2-ри срок на учебната 2019-2020г.

Правилник за дейността на училището - 2019-2020

училищен учебен план - 2019-2020

Дневен режим и Седмично разписание -1 срок на учебната 2019-2020 г.

Годишна училищна програма за ЦОУД-2019-2020 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 2-РИ СРОК НА УЧ.2019/ 2020 Г.

Програмна система на ПГ-учебна 2019 -2020 г.

Програма - превенция ранното напусканена учениците на училище

Програма за приобщаване и предоставяне на равни възможности за деца и ученици от уязвими групи

Спортен календар - учебна 2019-2020

Издаване на Удостоверение за завършено ЗПО

Условия и ред за приемане и преместване на ученици

Издаване на Удостоверение за валидиране на компетентности

Условия и ред за признаване на документи от чужбина за завършен клас

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ-УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

УТВЪРДЕН ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.

ОТЧЕТ-I -во тримесечие на 2020 г на делегиран бюджет

Отчет делегиран бюджет- 1-ро тримесечие 2019

Отчет делегиран бюджет- 2-ро тримесечие-2019

Утвърден делегиран бюджет на училището за календарната 2019 г.

ОТЧЕТ-II тримесечие на 2020 г. на делегирания бюджет

отчет -бюджет-3-то тримесечие на 2019 г.

Отчет на делегирания бюджет за 4-то тримесечие на 2019 г.

Галерия- УСПЕХ - 2011-2012 г.

галерия - УСПЕХ - 2012-2013 г.

Галерия-УСПЕХ-2013-2014 г.