ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

ОУ "Филип Тотю" - Проекти

УСПЕХ

Проект BG051PO001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора"

Проект "Твоят час"

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех“

Осигуряване на допълнително обучение на учениците по БЕЛ, Математика и Природни науки в малки групи, включително и през ваканциите. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА, ПЛАНИРАНИ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019 Г. Е ДОСТЪПЕН В РАЗДЕЛ ДОКУМЕНТИ!