ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Документи, графици и материали

Утвърден бюджет за 2021 година

Утвърдена План-програма за действие за БДП 2021 г.

Утвърден училищен план-прием за учебната 2021/ 2022 година

Седмично разписание 2020-2021 II срок

Отчет-бюджет-3-то тримесечие на 2020 г.

Годишен план-ОУ-2020-2021

Годишна училищна програма за ЦОУД-2020-2021

Правилник за дейността на училището-2020-2021

Програмна система на ПГ-6г-2020-2021

график консултации 1 срок-2020-2021 учебна година

УУП- 2020-2021

ОУ-Върбовка- Мерки- COVID-19 2020-2021

График-УЧСД- 1 срок 2020-2021

График-контролни и класни работи- Iсрок-2020-2021 г

Седмично разписание-IIсрок- учебна 2020-2021 година

Закон за закрила на детето

Закон за предучилищното и училищно образование

ПРАВИЛНИК за обществените съвети

Стратегия за развитие на училището- 2016-2021 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за приобщаване и предоставяне на равни възможности за деца и ученици от уязвими групи

Програма - превенция ранното напусканена учениците на училище

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ-УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ

Условия и ред за признаване на документи от чужбина за завършен клас

Издаване на Удостоверение за валидиране на компетентности

Условия и ред за приемане и преместване на ученици

Издаване на Удостоверение за завършено ЗПО

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

УТВЪРДЕН ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.

ОТЧЕТ-I -во тримесечие на 2020 г на делегиран бюджет

Отчет- делегиран бюджет -IV-то тримесечие на 2020 г.

ОТЧЕТ-II тримесечие на 2020 г. на делегирания бюджет

Утвърден делегиран бюджет на училището за календарната 2019 г.

Отчет делегиран бюджет- 2-ро тримесечие-2019

Отчет делегиран бюджет- 1-ро тримесечие 2019

отчет -бюджет-3-то тримесечие на 2019 г.

Отчет на делегирания бюджет за 4-то тримесечие на 2019 г.

Галерия-УСПЕХ-2013-2014 г.

галерия - УСПЕХ - 2012-2013 г.

Галерия- УСПЕХ - 2011-2012 г.