ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Училищна документация

Програма за превенция на ранното напускане 2021-2022

Годишна училищна програма за ЦОУД-2021-2022

Програма за приобщаване и предоставяне на равни възможности за деца и ученици от уязвими групи 2021-25

Училищен учебен план 2021-22

Програма за превенция на ранното напускане 2021-22

Правилник за дейността на училището 2021-2022

Етичен кодекс на училищната общност 2021

График на учебното време-учебна 2021-2022 година

Седмично разписание на учебните часове -I-ви срок на учебната 2021-2022 година

Обява за набиране на оферти за доставка на закуски и обедно хранене на учениците

Утвърдена План-програма за действие за БДП 2021 г.

Утвърден училищен план-прием за учебната 2021/ 2022 година

Годишен план-ОУ-2020-2021

Програмна система на ПГ-6г-2020-2021

График - консултации на учителите за 1-ви срок на учебната 2021-2022 година

ОУ-Върбовка- Мерки- COVID-19

График за провеждане на УЧСД-учебна 2021-2022 година

График за контролни и класни работи- 1-ви срок на учебната 2021-2022 година

Дневен режим на Подготвителна група-6 г.за учебната 2020-2021 г.

Закон за закрила на детето

Закон за предучилищното и училищно образование

ПРАВИЛНИК за обществените съвети

Стратегия за развитие на училището- 2016-2021 г.