ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Училищна документация

Седмично разписание на учебните часове -I-ви срок на учебната 2021-2022 година

Обява за набиране на оферти за доставка на закуски и обедно хранене на учениците

Утвърдена План-програма за действие за БДП 2021 г.

Утвърден училищен план-прием за учебната 2021/ 2022 година

Годишен план-ОУ-2020-2021

Годишна училищна програма за ЦОУД-2020-2021

Правилник за дейността на училището-2020-2021

Програмна система на ПГ-6г-2020-2021

График на кансултации с учители-2 срок на учебната 2020-2021 г.

УУП- 2020-2021

ОУ-Върбовка- Мерки- COVID-19 2020-2021

График-УЧСД- 2020-2021

График на контролни и класни работи за 2 срок на учебната 2020-2021 г.

График на учебното време за учебната 2020-2021 г.

Дневен режим на Подготвителна група-6 г.за учебната 2020-2021 г.

Закон за закрила на детето

Закон за предучилищното и училищно образование

ПРАВИЛНИК за обществените съвети

Стратегия за развитие на училището- 2016-2021 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за приобщаване и предоставяне на равни възможности за деца и ученици от уязвими групи

Програма - превенция ранното напусканена учениците на училище