ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Проект "Твоят час"

През месец ноември 2016г. в училището ни стартира Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час"), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

119 ученика от училището ни си включиха в 6 групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни  затруднения с 53 участника и 5 групи за извънкласни дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците с 66 участник