ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)

Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.