ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти"

Проект BG051PO001-3-1-03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз